Kruiden moeten altijd met de nodige omzichtigheid behandeld worden. De informatie op deze website en in de aangeboden cursussen is bedoeld als informatiebron en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor de raadpleging van een arts of bevoegd behandelaar. De informatie op deze website en in de aangeboden cursussen is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van een ziekte. Als u een medische behandeling ondergaat en ter aanvulling kruiden wil gebruiken, neem dan altijd contact op met uw behandelende arts of huisarts. Wilt u langdurig gebruikmaken van kruiden, dan is het raadzaam dat eveneens te doen in overleg met uw arts. Het gebruik van kruiden is voor eigen risico.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kruidig Leven. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kruidig Leven. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die Kruidig Leven aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kruidig Leven behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Bepaalde (hyper)links op deze site leiden naar websites buiten het domein van Kruidig Leven, welke geen eigendom zijn van Kruidig Leven. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Kruidig Leven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Kruidig Leven. 

Kruidig Leven sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website, in cursussen en coachings.